IDENTITY en jouw persoonlijke gegevens

Privacy Policy

Praktijk Identity (www.praktijkidentity.be) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw gegevens en het respecteren van jouw privacy.  We willen jou in onderstaande richtlijnen zo helder mogelijk informeren hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Door het gebruik van onze website en/of diensten ga je ermee akkoord dat je deze richtlijnen zorgvuldig hebt gelezen en je ermee instemt zonder voorbehoud.  Wij behouden ons steeds het recht voor deze aan te passen waar/indien nodig.  Via onze website zullen we communiceren over deze veranderingen.

Deze versie dateert van 06/06/2021.

Onder ‘gebruiker’ verstaan wij elke persoon of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger die wenst gebruik te maken van de diensten aangeboden door Praktijk Identity.

Welke gegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon.  In principe krijgen we deze gegevens rechtstreeks van jou.  Soms ontvangen we deze door een betrokken partij.

Type persoonsgegevens:

 • ID:
  Met deze gegevens kunnen we een gebruiker identificeren en/of ermee contact opnemen.
  Denk hierbij aan naam, (email)adres, telefoonnummer.
 • Gegevens met betrekking tot begeleiding:
  Bij een eerste consultatie en/of intake gesprek noteren we extra informatie.  Denk aan geslacht, leeftijd, (mond)gezondheidstoestand, gezinssamenstelling.  Wij brengen jouw zorgvraag in kaart.  We maken verslag op van elke stap in het traject.  Alle info wordt bewaard in jouw dossier, digitaal en/of schriftelijk.

Onder verwerken van gegevens verstaan we het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen aan derden en wissen van gegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonlijke gegevens?

We verwerken persoonsgegevens enkel in het kader van onze dienstverlening.  Enkel de gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te realiseren worden verwerkt.

Alle persoonsgegevens worden digitaal en/of schriftelijk veilig beheerd door Praktijk Identity en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerker(s) door middel van paswoord(en).  Eventuele schriftelijke dossiers worden achter slot en grendel bewaard.

Delen we gegevens?

We geven jouw gegevens door aan derden indien:

 • we in samenspraak met jou een beroep doen op derden die betrokken zijn bij het begeleidingsproces.
  Denk aan collega specialisten, onze waardevolle partners buitenshuis.
 • er een wettelijke verplichting op ons rust.
 • er een gerechtvaardigd belang is voor jou en/of Praktijk Identity.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wanneer jouw gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving en/of continuïteit van onze dienstverlening worden ze vernietigd.

Persoonsgegevens worden zonder einddatum bewaard.

Gegevens met betrekking tot begeleiding worden vernietigd 10 jaar na afsluiten van de begeleiding.

Wat zijn jouw rechten?

Op eenvoudig verzoek kan je:

 • jouw persoonsgegevens inkijken, laten corrigeren, beperken, aanvullen of verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van het doel waarvoor ze worden verzameld en/of binnen de wettelijke verplichtingen.
 • mogelijke vragen stellen rond ons Privacybeleid.

Hoe?

Voeg steeds een kopie van jouw ID-kaart toe.

Praktijk Identity zal zo snel als mogelijk en altijd binnen de 30 dagen na jouw aanvraag op jouw verzoek reageren.

Toch nog een vraag, bedenking of klacht?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op.  Blijf je ontevreden over ons antwoord dan kan je je rechtstreeks richten tot de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming:

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be